0652006282

Privacyverklaring

Privacyverklaring Verloskundigenpraktijk ’t Stroomdal

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Verwerking gegevens
In verloskundigenpraktijk ‘t Stroomdal kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid). 

Plichten
Verloskundigenpraktijk ’t Stroomdal is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
 • voor zorgverlening;
 • voor doelmatig beheer en beleid;
 • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
 • Alle medewerkers binnen Verloskundigenpraktijk ‘t Stroomdal hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten
U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u worden verwerkt;
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad);
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn;
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven;
 • Het recht op toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier;
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een schriftelijk verzoek kenbaar maken aan verloskundigenpraktijk ’t Stroomdal. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals schriftelijk gemachtigde, curator of mentor). Verloskundigenpraktijk ’t Stroomdal zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden
Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt, anders dan derden die direct betrokken zijn bij de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

De medewerkers van verloskundigenpraktijk ’t Stroomdal hebben de plicht vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk, mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners.

Uitwisseling van gegevens
Verloskundigenpraktijk ’t Stroomdal wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven, relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar uit met overige zorgverleners zoals gynaecoloog, kinderarts, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg. Bent u bij de gynaecoloog geweest, dan deelt deze op zijn beurt een terugkoppeling met de verloskundigenpraktijk. Daardoor weet de verloskundige wat de bevindingen en het behandelplan van de gynaecoloog zijn geweest.

Ook kunnen er gegevens over uw gezondheid worden uitgewisseld met de huisarts. Zo melden we na uw toestemming aan uw huisarts dat u zwanger bent en wat uw uitgerekende datum is. Verder vragen we de huisarts om relevante gegevens met betrekking tot uw gezondheid in relatie tot de zwangerschap aan ons kenbaar te maken.

Ook verstrekt verloskundigenpraktijk ’t Stroomdal gegevens aan Peridos en PRN. Peridos is een landelijk systeem waarin gegevens van de prenatale screening worden vastgelegd.

Peridos bevat de gegevens van zorgverleners en zorginstellingen die een contract hebben met een van de regionale centra. Deze contracten omvatten het counselen over prenatale screening, het uitvoeren van 1e trimester screening: NT-metingen en laboratoriumonderzoek (de combinatietest en NIPT) en het verrichten van structureel echoscopisch onderzoek (SEO). Verder worden zorginhoudelijke gegevens vastgelegd waarmee inzage kan worden verkregen in de kwaliteit van de prenatale screening. Peridos is het perinatologisch dossier waarmee de acht regionale centra voor prenatale screening in Nederland ondersteund worden bij het waarborgen van de kwaliteit van de screening. Ook uw gegevens worden vastgelegd in deze databank. Alleen zorgaanbieders die bij uw zorgverlening betrokken zijn, kunnen uw gegevens raadplegen. Het systeem is optimaal beveiligd om uw privacy te waarborgen. Ook het regionaal centrum kan bij de gegevens in Peridos. Het regionaal centrum coördineert het screeningsprogramma en bewaakt de kwaliteit van de uitvoering door alle betrokken zorgverleners. Daarvoor heeft het een vergunning van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De screening moet aan landelijke kwaliteitsnormen voldoen. Het regionaal centrum bewaakt de kwaliteit onder andere aan de hand van de gegevens in Peridos. Ook de zorgverleners zelf zijn bezig met kwaliteitsbewaking. Soms moeten zij daarvoor onderling gegevens vergelijken. Voor statistieken, bijvoorbeeld hoeveel zwangeren van de prenatale screening gebruik maken, worden uitsluitend anonieme gegevens gebruikt. Dit betekent dat de gegevens op geen enkele wijze tot u als persoon te herleiden zijn. Ook niet door degenen die de statistieken opstellen. Dat geldt ook voor wetenschappelijk onderzoek. Om de prenatale screening steeds opnieuw te verbeteren, is wetenschappelijk onderzoek nodig. Dat vindt bijna altijd uitsluitend met anonieme gegevens plaats. Hierbij zijn zoveel mogelijk voorzorgsmaatregelen getroffen opdat de gegevens niet naar u of uw kind herleidbaar zijn. In uitzonderingsgevallen zijn herleidbare gegevens voor het wetenschappelijk onderzoek nodig. Wilt u niet dat uw gegevens in zo’n uitzonderingsgeval worden gebruikt? Zeg dat dan tegen uw verloskundig zorgverlener.

Alle verloskundige zorgverleners registreren anonieme gegevens over hun zorgverlening in een landelijke registratie, beheerd door de stichting Perinatale Registratie Nederland (PRN). De PRN verzamelt en beheert medische gegevens rondom zwangerschap en geboorte. Deze verzamelde medische gegevens over moeder en kind vormen een bron voor medisch-wetenschappelijk en statistisch onderzoek om kwaliteit van zorg te kunnen verbeteren.

Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de verloskundige aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën. Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als verloskundige praktijk bij aan medicatieveiligheid.

Overdracht van uw dossier
Als u een nieuwe verloskundige kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe verloskundige op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw dossier. Het is gebruikelijk dat uw oude verloskundige het dossier overdraagt aan uw nieuwe verloskundige. Dit kan bijvoorbeeld door u zelf worden overhandigd aan uw nieuwe verloskundige, of kan met uw toestemming worden opgestuurd naar uw nieuwe verloskundige. 

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Verloskundigenpraktijk ‘t Stroomdal kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Verloskundigenpraktijk ‘t Stroomdal, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier of aanmeldformulier op de website aan ons verstrekt. Verloskundigenpraktijk ‘t Stroomdal kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Uw IP-adres
 • Gegevens betreffende uw gezondheid
 • Uw zorgverzekeraar

 

Waarom wij gegevens nodig hebben

 • Het aanmaken van uw medisch dossier
 • Het bijhouden van uw medisch dossier
 • Het inplannen van een afspraak
 • Het versturen van een evaluatieformulier
 • Voor het uitvoeren van de zorg die u bij verloskundigenpraktijk ’t Stroomdal afneemt

 

Privacy op deze website
Onze website kent een inschrijfformulier voor aanmelding als cliënt en een aanmeldformulier voor een informatieavond.

Inschrijfformulier:
De volgende persoonsgegevens worden bij het gebruik van het inschrijfformulierformulier in ieder geval verwerkt:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw geboortedatum
 • Uw huisarts
 • Uw e-mailadres

Door gebruik te maken van het ‘inschrijfformulierformulier’ geeft u aan dat wij u als cliënt mogen registreren.

Deze gegevens worden ons door het inschrijfformulier rechtstreeks via email toegestuurd waarna wij u zullen opnemen in ons cliëntsysteem. De gevraagde gegevens achten wij nodig om een goed en volledig beeld te geven van uw situatie en zullen worden gebruikt om het intakegesprek met u goed te kunnen voorbereiden.

Tevens zullen de gevraagde gegevens ons de mogelijkheid geven om u telefonisch en/of via email te benaderen in geval wij contact met u moeten opnemen bijvoorbeeld in verband met wijzigingen of het plannen van een afspraak.

Aanmeldformulier informatieavond:
De volgende persoonsgegevens worden bij het gebruik van het contactformulier verwerkt:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw telefoonnummer
 • Uw mailadres

Door gebruik te maken van het ‘aanmeldformulier informatieavond’ geeft u aan dat wij u kunnen verwachten op de betreffende informatieavond. De gevraagde gegevens geven ons de mogelijkheid om u telefonisch en/of via email te benaderen in geval wij contact met u moeten opnemen bijvoorbeeld in verband met wijzigingen.

Deze gegevens worden ons door het contactformulier rechtstreeks via email toegestuurd waarna wij u kunnen benaderen. Daarnaast worden deze gegevens bewaard in ons reserveringssysteem voor de informatieavonden. Wanneer een informatieavond is geweest dan worden uw gegevens verwijderd. 

Online enquete
Verloskundigenpraktijk ‘t Stroomdal verstuurd via e-mail een cliëntenenquête naar u. Deze cliëntenenquête wordt digitaal verstuurt en ge-analyseert door compossible. De enquête is aangepast aan de huidige eisen van de AVG. De uitkomsten van de enquêtes worden gebruikt voor verbetering van cliëntenondersteuning en eventuele verbeteringen binnen de praktijk.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens 
Verloskundigenpraktijk ‘t Stroomdal bewaart uw persoonsgegevens voor de genoemde formulieren niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Deze gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt of een bestaande overeenkomst wordt beëindigd.

Delen van persoonsgegevens
Verloskundigenpraktijk ‘t Stroomdal verkoopt of deelt nooit persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

Google
Verloskundigenpraktijk ’t Stroomdal maakt gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Google heeft geen toestemming de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten en de IP-adressen worden geanonimiseerd.

Cookies
Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere verschillend gebruik van pagina’s van de Website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

Versturen persoonsgegevens per post
Wanneer wij post naar u versturen dan doen wij dit in een gesloten enveloppe. Het betreft een blanco enveloppe waarop niet zichtbaar is dat het post van verloskundigenpraktijk ’t Stroomdal betreft. Hiermee is onze praktijk niet direct te koppelen aan uw adresgegevens.

Medewerkers en studenten
Binnen verloskundigenpraktijk ’t Stroomdal werken verloskundigen, verloskundig waarnemers, praktijkassistente en studenten. Ook is er een schoonmaakster die toegang heeft tot de praktijk. Met al deze partijen hebben wij een privacyverklaring om een datalek te voorkomen. Verder heeft onze praktijkassistente toegang tot uw gehele dossier. Dit is nodig voor een goede verwerking van gegevens en het uitvoeren van haar werkzaamheden.

Geboortekaartjes
Als u ons een geboortekaartje stuurt, plakken we deze in een boek welke in de wachtkamer van onze praktijk ligt. Na een periode van maximaal 6 maanden worden de kaartjes vernietigd. Mocht u hiertegen bezwaar hebben dan vragen wij u dat schriftelijk, bij het versturen van een kaart, aan ons kenbaar te maken.

Vraag, klacht of datalek
Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met medische gegevens? Geef dit dan bij ons aan en wij gaan hier graag met u over in gesprek.

Wanneer er sprake is van een datalek is ons aanspreekpunt hiervoor verloskundige M. Boonstra.

Beveiliging 
Verloskundigenpraktijk ’t Stroomdal neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen terwijl u de formulieren invult en/of indient.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met verloskundigenpraktijk ’t Stroomdal

Contact
Verloskundigenpraktijk ’t Stroomdal
Burgemeester J.G. Legroweg 110-a
9761 TD Eelde
050-4063314
info@stroomdalpraktijk.nl